หน้าหลัก
ทุกการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาทุน กษ. จากสถาบัน AIT ปี 2563- 65

ทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปี 2565

ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร(สกต.เกษตรต่างประเทศ)

ชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากร กษ. ระยะที่ 4 (ปี 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับปริญญาเอก

เรื่อง การรับสมัคร เพื่อรับทุน AIT ประจำปีงบประมาณ 2564

การขอรับทุน MSCA ของสหภาพยุโรป

โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 16 ของสมาคมวัฒฯธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปีการศึกษา 2562

โครงการทุนการศึกษาภาษาจีน รุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุน กษ. ที่สำเร็จการศึกษาฯ

ผู้รับทุนกษ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปีการศึกษา2559-2560

ทุน UNESCO/People's Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2017-2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และการกำหนดวันเวลาการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลกษ.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก