หน้าหลัก
ทุกการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาภาษาจีน รุ่นที่ 15 ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุน กษ. ที่สำเร็จการศึกษาฯ

ผู้รับทุนกษ. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปีการศึกษา2559-2560

ทุน UNESCO/People's Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2017-2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และการกำหนดวันเวลาการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลกษ.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างทักษะด้านภาษาจีน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก