• *** ปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 30 (หยุดวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนมาอบรมวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ) ***
  • ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ประจำปีงบประมาณ 2560 ทำแบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer ผ่านระบบ Google Drive ตรงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสดการบรรยาย