• หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 32 กำหนดจัดวันที่ 3-17 มิถุนายน 2562
  • ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ประจำปีงบประมาณ 2560 ทำแบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer ผ่านระบบ Google Drive ตรงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสดการบรรยาย