หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.
หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73

หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73

  17 มิ.ย. 2562, 15:42

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 72
ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 73

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

รายละเอียด