หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ. พ.ศ. 2566 - 2570

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ. พ.ศ. 2566 - 2570

  30 มิ.ย. 2564, 10:06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

ในรูปแบบ Online  ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
                              ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

โดยใช้โปรแกรม  Zoom Cloud Meeting

รายละเอียด