หน้าหลัก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำชี้แจง แบบสอบถาม
  1. สถาบันเกษตราธิการขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมิน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงช่องทาง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสถาบันเกษตราธิการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. โปรดเติมเครื่องหมาย และกรอกข้อความให้สมบูรณ์