หน้าหลัก
เกี่ยวกับสถาบันเกษตราธิการ

ประวัติสถาบัน

      สถาบันเกษตราธิการ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมชื่อว่า "สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยทำหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนานักบริหารการเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นรูปแบบการบริหารแบบผสมผสานเป็นสำคัญและสอดคล้องกับแนวคิดที่จะปฏิรูปทัศนคติของข้าราชการจากการเป็นข้าราชการสังกัดกรมไปสู่การเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างแท้จริงต่อมาสถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างบทบาทหน้าที่ และภารกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สถาบันเกษตราธิการ" ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีหน้าที่ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธศาสตร์ใน
การบริหารพัฒนาข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นองค์กรในการบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้าราชการ ระดับสูง และทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

  • "เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทั่วถึง"

อำนาจหน้าที่

๑. ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. เป็นองค์กรในการบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้าราชการระดับสูงและทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

พันธกิจ

พันธกิจ

  • กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

๑. การสร้างและบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ

๒. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓. การส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๔. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันเกษตราธิการ

ภารกิจสถาบันฯ

ภารกิจสถาบันฯ

๑. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์