หน้าหลัก
Smart Officer
แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer

แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer

  12 ก.ย. 2561, 14:36

 

               ตามที่สถาบันเกษตราธิการ ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทำแบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer ผ่านระบบ Google Drive เพื่อประเมินศักยภาพในการเป็น Smart Officer ตามคุณลักษณะ 7 ด้าน นั้น

              ในการนี้ เนื่องจากยังมีผู้ทำแบบทดสอบไม่ครบตามจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถาบันเกษตราธิการจึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่าน โปรดแจ้งให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ และยังไม่ได้ทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ทำแบบทดสอบผ่านระบบ Google Drive เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้ดังกล่าว มาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะต่อไป  ทั้งนี้ กำหนดให้ทำแบบทดสอบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รายละเอียด