หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ

หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ

  11 ก.ย. 2560, 16:56

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
....................................

รายละเอียด