หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 69

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 69

  11 เม.ย. 2567, 15:58

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 69

ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน บางไทร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด