หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 68

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 68

  21 มี.ค. 2567, 11:39

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 68

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน บางไทร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รายละเอียด