นบก. รุ่นที่ 80

  20 ก.พ. 2560, 12:11

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ระดับกลาง รุ่นที่ 80

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2560

รายละเอียด