หน้าหลัก
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

๑. การสร้างและบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ

๒. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓. การส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๔. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันเกษตราธิการ