หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
91 10 มิ.ย. 2562, 11:26
นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 88

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหำรกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลำง รุ่นที่ 88 ระหว่างวันที่ 23 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2562 -&n...

78 10 มิ.ย. 2562, 10:12
ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเกษต...

144 24 เม.ย. 2562, 16:43
โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ได้จัดให้มี โครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.0 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ Dia...

573 29 พ.ย. 2561, 15:45
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 และให้เกียร...

360 7 พ.ย. 2561, 14:46
การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ

หลักสูตร การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตร...