หน้าหลัก
ผู้บริหาร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรจิตต์ อินทรชิต

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช เตียวตระกูล

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภัย สุทธิสังข์

หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายคมสัน จำรูญพงษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอานัติ วิเศษรจนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพีรพันธ์ คอทอง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ