หน้าหลัก
ผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภัย สุทธิสังข์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช สมิเปรม

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธิติ โลหะปิยะพรรณ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง

ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ