หน้าหลัก
ผู้บริหาร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายไชยา พรหมา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนุชา นาคาศัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภัย สุทธิสังข์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนวนิตย์ พลเคน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธิติ โลหะปิยะพรรณ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง

ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ