หน้าหลัก
ผู้บริหาร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภัย สุทธิสังข์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนวนิตย์ พลเคน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธิติ โลหะปิยะพรรณ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง

ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ