หน้าหลัก
บุคลากร

บุคลากร

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. งานอำนวยการ
2. ดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ
3. ดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ
4. จัดทำแผน ผลการปฏิบัติงาน และควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. ดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่
6. ผลิตสื่อ เอกสารการฝึกอบรม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
7. ดำเนินงานด้านอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
8. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ

รักษาการณืหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนงเยาว์ สุขนุ่ม

บรรณรักษ์ชำนาญการ

นางวัชรียา ใจเพียร

จพง. ธุรการชำนาญงาน

นายศักดิ์ดา กรธนิกกุล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวจารุวรรณ จันทะแสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวฐิติยา จีระบุตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพานิช สุดกลาง

พนักงานพิมพ์ ส4

นายบวรทัต สีทา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ถิระวรรณธร

พนักงานพิมพ์ ส3

นางสุทิศา เหรียญไกร

พนักงานพิมพ์ ส3

นายกฤษฏา อินทุประภา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางนันทภรณ์ อินทุประภา

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวเพ็ญนภา ปาลวัฒน์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวจันทน์เกษม เจริญศรี

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายกฤตณ์พัทธ์ ฮาตแสนเมือง

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสุพิชญา อินถา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
3.จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ส่งเสริมและประสานเครือข่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
5. ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของ กระทรวง
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางวลีพร นนทิการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวอิศรา คงคะรัศมี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศิวกร รัตติโชติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชิสาพัชร์ รวานนท์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอภินันท์ ขันทะสีมา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณิชนันท์ ไฝจันทร์

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายอิทธิกร พัดทอง

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. ศึกษา วิจัย เพื่อหาความจำเป็นในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
2. จัดฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการและการฝึกอบรม
6. การพิจารณากลั่นกรองการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
7. พิจารณากลั่นกรอง การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ของหน่วยงานภายนอก
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


พ.อ.อ.คำนึง ใจเพียร

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร

นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปรียาภรณ์ จันทรโชติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุกัญญา ชูเชิด

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุพัตรา กิ้มเส้ง

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2. จัดสรรทุนศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาเทคโนโลยีและบริการสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์
5. ติดตาม ประเมินผลการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. งานห้องสมุดและบรรณสาร
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางวรรณ์ภัสสร ศรีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีฯ

นางสาวพะเยีย บำรุงสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอัญญมณี ฟูเต็มวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชัยรัตน์ ไชยยศ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายจารุเดช อินทุประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฏฐ์ นิลรุ่งรัตนา

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล