หน้าหลัก
บุคลากร

บุคลากร

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. งานอำนวยการ
2. ดำเนินงานด้านธุรการและสารบรรณ
3. ดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ
4. จัดทำแผน ผลการปฏิบัติงาน และควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. ดำเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่
6. ผลิตสื่อ เอกสารการฝึกอบรม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
7. ดำเนินงานด้านอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
8. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นายกรกฤต ผ่องใส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวัชรียา ใจเพียร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศักดิ์ดา กรธนิกกุล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวจารุวรรณ ไกยะล้ำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวฐิติยา จีระบุตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสิรีธร ปานอุทัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายพานิช สุดกลาง

พนักงานพิมพ์ ส4

นายบวรทัต สีทา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางสาวสุรีย์ภรณ์ ถิระวรรณธร

พนักงานพิมพ์ ส3

นางสุทิศา เหรียญไกร

พนักงานพิมพ์ ส3

นายกฤษฏา อินทุประภา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นางนันทภรณ์ อินทุประภา

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันทน์เกษม เจริญศรี

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวเพ็ญนภา ปาลวัฒน์

นักวิชาการเผยแพร่ (พร.)

นายกฤตณ์พัทธ์ ฮาตแสนเมือง

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอุดมศักดิ์ ปุยภิรมย์

พนักงานขับรถยนต์

นายกรีฑา ประเทศา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมา)

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
3.จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ส่งเสริมและประสานเครือข่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
5. ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของ กระทรวง
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นางสาวอิศรา คงคะรัศมี

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิชชิมา โพธิโชติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฐิตาภัสร์ อิทธิเศวตพงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอิทธิกร พัดทอง

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พร.)

นางสาวสุชาดา จุ่นน้อย

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พร.)

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. ศึกษา วิจัย เพื่อหาความจำเป็นในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
2. จัดฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการและการฝึกอบรม
6. การพิจารณากลั่นกรองการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
7. พิจารณากลั่นกรอง การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ของหน่วยงานภายนอก
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร

นางสาวพะเยีย บำรุงสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฉั้ตรทิพย์ เรืองจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอภินันท์ ขันทะสีมา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรัญญา เขียวคำปวง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัชศุภกานต์ สุภารัตน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายบรรดาศักดิ์ ขันทะสีมา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพชรพร กังเจริญ

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พร.)

นายธนพล ถิระวรรณธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมา)

อำนาจหน้าที่และภารกิจ


1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2. จัดสรรทุนศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาเทคโนโลยีและบริการสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาบุคลากรผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์
5. ติดตาม ประเมินผลการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. งานห้องสมุดและบรรณสาร
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


พ.อ.อ. คำนึง ใจเพียร

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีฯ

นางสาวอัญญมณี เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.ปรียาภรณ์ จันทรโชติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชิสาพัชร์ รวานนท์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวชลิดา อระไชย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายณัฏฐ์ นิลรุ่งรัตนา

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พร.)