หน้าหลัก
ติดต่อสถาบันเกษตราธิการ

ติดต่อสถาบันเกษตราธิการ

อาคารหลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
เกษตรกลาง บางเขน ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2940-5629, 0-2940-5593

ติดต่อผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ

- โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5592
- โทรศัพท์ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 100 , 101

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- รักษาการหัวหน้าฝ่าย โทรศัพท์ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 112
- งานสารบรรณ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5594 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 111
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5594 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 112

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หัวหน้ากลุ่ม โทรศัพท์ 0-2940-5587 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 120
- เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5586 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 121 , 122

กลุ่มวิชาการและหลักสูตร

- หัวหน้ากลุ่ม โทรศัพท์ 0-2940-5596 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 130
- เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2579-1355 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 131 , 150
( โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. นบก. นบต. ข้าราชการใหม่ หลักสูตรทั่วไป และเรื่องขออนุมัติโครงการฝึกอบรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม )

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

- หัวหน้ากลุ่ม โทรศัพท์ 0-2940-5597 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 142
- เจ้าหน้าที่ (คอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5597 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 140
- เจ้าหน้าที่ (ทุนศึกษาต่อ) โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5597 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 144 , 143
- เจ้าหน้าที่ (ฐานข้อมูล) โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5597 หรือ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 141
- เจ้าหน้าที่ (ห้องสมุด) โทรศัพท์ 0-2940-5593 / 0-2940-5629 ต่อ 115