หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
73 15 พ.ย. 2561, 17:01
กำหนดกำรพิธีมอบประกำศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะฯNew

กำหนดกำรพิธีมอบประกำศนียบัตร และเข็มวิทยฐำนะฯ สำหรับผู้ผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหำรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 และ หลักสูตร นักบริหำร...

308 16 พ.ย. 2561, 14:51
รายชื่อหลักสูตร English for Office WorkersNew

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English for Office Workers ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 (14 วันทำ...

1,470 15 พ.ย. 2561, 15:57
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 30New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561

1,001 13 พ.ย. 2561, 12:06
หลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แบบกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม IllustratorNew

การดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แบบกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Illustrator จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕...

94 2 พ.ย. 2561, 14:26
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรยายวิชาการและจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์...