หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และวันเวลาสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลของกษ.

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และวันเวลาสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลของกษ.

  20 ก.พ. 2560, 10:03  2,318

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้ารับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รายละเอียด