หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
รองปลัดฯ นวนิตย์ ประชุมคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม นบส.กษ.รุ่นที่ 7

รองปลัดฯ นวนิตย์ ประชุมคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม นบส.กษ.รุ่นที่ 7

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรตราธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครฯ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2567