หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
รองปลัดฯ นวนิตย์ ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

รองปลัดฯ นวนิตย์ ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรตราธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ตลอดจนประกาศ กรอบเวลา และขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2567