หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6

พิธีเปิดการฝึกอบรม (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6
Civil Service Executive Development Programme Ministry of Agriculture and Cooperatives
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566
เวลา 10.00 น.
นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6
โดยมี นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้