หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยมีนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้อง 703 ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์