หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบก. รุ่นที่ 108

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบก. รุ่นที่ 108

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 108 และได้รับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมีผู้แทนจากประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนจากศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร บางไทร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567