หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.107

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นบก.107

สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดพิธีปิดการฝึกอบรม (Online) หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” รุ่นที่ 107 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการกล่าวปิดการฝึกอบรม และประกาศผลกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการดีเด่น ซึ่งได้นำเทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (Online Learning) โดยแอพพลิเคชั่น ZOOM มาใช้ในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)