หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ. สถาบันฯ ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบต. รุ่นที่ 68

ผอ. สถาบันฯ ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบต. รุ่นที่ 68

นางสาวชนกนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าเกษตร กับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 68 เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567