หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกับคณะผู้เข้าอบรม Smart HR

ผอ.สกธ. ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกับคณะผู้เข้าอบรม Smart HR

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกับคณะผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล (Smart HR) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร บางไทร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567