หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ลงสำรวจพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

ผอ.สกธ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ลงสำรวจพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตราธิการ สำรวจพื้นที่ในการทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ (Social Lab) ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมและศึกษาดูงานของหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7 โดยได้เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพบปะและหารือกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมของจังหวัด จากนั้นเดินทางไปยังกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ อำเภอท่าตะเกียบ วิสาหกิจชุมชนชมรมชาวสวน อำเภอแปลงยาว วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและการแปรรูปข้าวปลาอาหาร อำเภอบ้านโพธิ์ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากะพงบ้านบางเรือน อำเภอเมือง โดยเป็นการมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออกต่างประเทศได้