หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.สกธ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 7

ผอ.สกธ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 7

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 7 พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จากนั้นร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอแนวคิด เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพื่อให้เรียนรู้จุดเปลี่ยนสำคัญและผลกระทบจากบริบทของสังคมโลกต่อเกษตรไทยในอดีต โดยเฉพาะในช่วง 5 ทศวรรษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นและการย้อนคืนสู่ฐานเดิมของสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567