หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.ชนชนก ประชุมติดตามงานของสกธ. ประจำเดือนมิถุนายน

ผอ.ชนชนก ประชุมติดตามงานของสกธ. ประจำเดือนมิถุนายน

นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตราธิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อติดตามการทำงาน รับฟังการรายงานการดำเนินงานของกลุ่มฝ่าย และมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคคลผู้มีพฤติกรรมดีเด่นการตั้งปณิธานความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถาบันเกษตราธิการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567