หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษาทุนฝึกอบรมของข้าราชการ กษ. ของสถาบันเกษตราธิการ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษาทุนฝึกอบรมของข้าราชการ กษ. ของสถาบันเกษตราธิการ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษาทุนฝึกอบรมของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตราธิการครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณากรอบเวลาและขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ กษ. เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (135) ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ