หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปกษ. ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการนำเสนอผลงานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ปกษ. ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการนำเสนอผลงานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติและรับชมการนำเสนอผลงานสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและแผนผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 86 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567