หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ปกษ.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 87

ปกษ.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 87

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงรุ่นที่ 87 โดยมีนางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ กล่าวรายงาน โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และความคาดหวังสำหรับหลักสูตร นบส." ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

การอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่สถาบันเกษตราธิการได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ตลอดจนมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ และพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้รองรับกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มีทัศนคติ ทักษะความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายและระบบพันธมิตรเพื่อบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างงถูกต้องและชัดเจน

การอบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 87 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการอบรมแบบพบกันปกติ (Onsite) และการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 100 คน