หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน Social Lab (SL นบส.83)

การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน Social Lab (SL นบส.83)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลร่วมกับ
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83 เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG (SL นบส.83) และร่วมรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจโดยมีต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และเสนอแนวทางการดำเนินการให้กับชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ผ่านระบบ Online