หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ ของ นบส. รุ่นที่ 86

การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ ของ นบส. รุ่นที่ 86

การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "แผนผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ" ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงรุ่นที่ 86 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567