หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในองค์การ หลักสูตร Coaching and Mentoring

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในองค์การ หลักสูตร Coaching and Mentoring

  22 พ.ย. 2560, 13:14

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในองค์การ

หลักสูตร Coaching and Mentoring

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รายละเอียด