หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

  2 ธ.ค. 2559, 12:43

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ

และศึกษาดูงานในเขตจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด