หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  21 พ.ย. 2560, 16:50

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 (9 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด