หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  6 ก.ย. 2560, 14:14

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง - พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 (10 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด