หน้าหลัก
หลักสูตร นบก.
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109

  18 เม.ย. 2567, 17:45

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 109

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน บางไทร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด