หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1 ธ.ค. 2560, 11:58

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมและสถานที่ดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด