หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Human Resource Development : HRD Plan)

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Human Resource Development : HRD Plan)

  10 พ.ค. 2561, 17:40

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(Human Resource Development:HRD Plan)

ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและ

เทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กศท.) โทร.0 2940 5593 ต่อ 142

รายละเอียด