หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
401 20 ก.ย. 2561, 14:28
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)ประจำปี 2562

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กำหนดจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC)ปร...

579 12 ก.ย. 2561, 14:10
แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer

               ตามที่สถาบันเกษตราธิการ ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบร...

633 21 ส.ค. 2561, 15:47
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 21 กันยายน 2561 ณ ห้องปร...

1,610 17 ส.ค. 2561, 09:55
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2561 (10 วัน...

476 25 ก.ค. 2561, 15:29
สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร สป.กษ.

สถาบันเกษตราธิการ ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ประจำป...