หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แบบกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Illustrator

หลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แบบกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Illustrator

  13 พ.ย. 2561, 12:06  1,408

การดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แบบกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Illustrator จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  มีวิธีการ ดังนี้

                   ๑.รับสมัครบุคลากรจากส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม และสนใจนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ คน

                   ๒. สถาบันเกษตราธิการ ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าอบรมจากหลักฐานใบสมัครที่ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ลงนามอนุญาตให้เข้าฝึกอบรมอย่างถูกต้อง ส่งถึงสถาบันเกษตราธิการ ทางโทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๗ (อัตโนมัติ) เพื่อคัดเลือกตามลำดับและความเหมาะสม

                   ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทาง www.kst.go.th และแจ้งทางอีเมล์ของผู้สมัครที่ระบุในใบสมัคร

รายละเอียด