หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การสร้างงานกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Photoshop

หลักสูตร การสร้างงานกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Photoshop

  30 ส.ค. 2561, 10:07  940

ด้วยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างงานกราฟิกส์ด้วยโปรแกรม Photoshop จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ รุ่นละ ๔๐ คน รวมจำนวน ๘๐ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ ให้กับข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Photoshop สร้างงานกราฟฟิกส์ด้านการเกษตรและสหกรณ์

          ในการนี้ สถาบันเกษตราธิการ ขอให้หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว
ให้บุคลากรทราบ หากมีผู้สนใจให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด ส่งเข้าอบรมหน่วยงานละไม่เกิน ๒ คน/รุ่น และส่งรายชื่อสำรองได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันเกษตราธิการ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม รุ่นละ ๔๐ คน รวมจำนวน ๘๐ คน ส่งใบสมัครมายังสถาบันเกษตราธิการหรือโทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทาง www.kst.go.th และอีเมล์ผู้สมัคร สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันเกษตราธิการ นายชัยรัตน์ ไชยยศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายจารุเดช อินทุประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๔๒

รายละเอียด