หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

  7 ก.ค. 2557, 16:10  1,311

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    นางสาวสุภาวรรณ  เพ็ชศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
    กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

๒. หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Office ๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
    นางสาวฐิตินาถ  เชาว์ฉลาด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  

รายละเอียด