หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  17 ส.ค. 2561, 09:55  1,278

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2561 (10 วันทำการ)
 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน 2561 (10 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2561 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
และ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง – พูด ภาษาอังกฤษ สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 3 – 14 กันยายน 2561 
วันที่ 22 สิงหาคม 2561เวลา 13.00 น.
 

รายละเอียด