หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
Smart Officer รุ่นที่ 2

Smart Officer รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 -21 กันยายน 2559
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัด ขอนแก่น