หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
Smart Officer รุ่นที่ 17

Smart Officer รุ่นที่ 17

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 17 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560