KM 2018

โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 ดูงานสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน Oil Business Academy (OBA) และ Amazon Inspiring Campus (AICA)  และที่ดูงานอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา