(Infographics Design)

หลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการออกแบบอินโฟกราฟิกส์

(Infographics Design)

ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ